Stadgar för Rasbo Hembygdsgille

§ 1 Föreningens namn och verksamhetsområde

Föreningens namn är Rasbo Hembygdsgille, härefter benämnt Hembygdsgillet. Hembygdsgillet är medlem i Upplands Fornminnes– och Hembygdsförbund och därigenom ansluten till Sveriges Hembygdsförbund.

Medlem i Rasbo Hembygdsgille är därmed även medlem i Sveriges Hembygdsförbund och har rätt att delta i Sveriges Hembygdsförbunds årliga riksstämma.

Hembygdsgillets geografiska verksamhetsområde utgörs av Rasbo socken.

Hembygdsgillet är en partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening med syften som framgår av § 2 Hembygdsrörelsens ändamål.

§ 2 Hembygdsrörelsens ändamål

Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.

Hembygdsgillet ska i detta syfte arbeta för

 • att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.
 • att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla.
 • att värna om kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med samhällsförändring. Arbetet inom hembygdsrörelsen inbegriper allas hembygder. Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma utgör en samlingspunkt för det gemensamma arbetet.

§ 3 Hembygdsgillets uppgift  

Hembygdsgillets uppgift är att inom Rasbo socken verka för bibehållande och stärkande av bygdekulturen inom socknen, söka tillvarata och omsorgsfullt värna om sådana byggnader och föremål vilkas bevarande kan anses vara av värde ur kulturhistorisk synpunkt eller fornminnessynpunkt, samt att stimulera sockenbornas intresse härför.

§ 4 Hembygdsgillets organisation  

Hembygdsgillet består av röstberättigade medlemmar och dess högsta beslutande organ är årsstämman. Mellan årsstämmorna är styrelsen Hembygdsgillets högsta beslutande organ.

Hembygdsgillets verksamhetsår utgörs av tiden från en ordinarie årsstämma till nästa ordinarie årsstämma.

§ 5 Medlemsmöten  

Som ett inslag i Hembygdsgillets verksamhet anordnas möten som behandlar angelägna frågor. Vid sådana möten kan även interna föreningsangelägenheter diskuteras.

§ 6 Medlemskap  

Medlemskap i Hembygdsgillet erhålles genom inbetalning av fastställd medlemsavgift.

§ 7 Avgifter  

Avgift för medlemskap i Hembygdsgillet beslutas av ordinarie årsstämma.

§ 8 Lokalt samarbete  

Hembygdsgillet kan inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak.

Beslut om inträde och utträde ur sådan sammanslutning fattas av Hembygdsgillets styrelse som också fattar beslut om Hembygdsgillets representation.

Årsstämman består av Hembygdsgillets medlemmar och styrelseledamöter. Alla medlemmar och styrelseledamöter äger förslags- och yttranderätt.

§ 9 Ordinarie årsstämma  

Hembygdsgillets årssstämma ska hållas senast under maj månad på tid och plats som styrelsen beslutar.  Ledamöterna i Hembygdsgillets styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Kallelse till årsstämma skall ske senast 14 dagar före mötet genom annons i ortspressen eller på annat lämpligt sätt.
(ändrades 25:e augusti 2021)

Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden behandlas:

 • Fråga om årsstämmans stadgeenliga utlysande
 • Val av årsmötesfunktionärer och mötesordförande
 • Val av mötessekreterare. Val av två protokolljusterare
 • Fastställande av dagordning
 • Årsredovisning
 • Verksamhetsberättelse
 • Bokslut
 • Föredragning av revisorernas berättelse
 • Fastställande av resultat och balansräkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Val av:

 • Ordförande för nästkommande verksamhetsår
 • Styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår
 • Två revisorer och en ersättare för nästkommande verksamhetsår
 • Ombud till Upplands Fornminnes- och Hembygdsförbund
 • Valberedning om högst fem ledamöter varav en sammankallande
 • Övriga val enligt styrelsens förslag
 • Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 • Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
 • Övriga frågor och förslag från styrelsen

Motion till årsstämman kan väckas av varje medlem i Hembygdsgillet. Motion skall vara Hembygdsgillets styrelse tillhanda senast fyra veckor före årsstämman. Styrelsen skall skriftligen yttra sig över motionerna. I yttrandet skall återfinnas till- eller avstyrkan av motionen och motiven för ställningstagandet.

Årsstämmans beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval skall denna ske genom sluten omröstning.

§ 10 Extra årsstämma  

Extra årsstämma skall hållas när Hembygdsgillets styrelse eller revisorer finner det angeläget. Kallelse till extra årsstämma skall ske genom annons i ortspressen eller på annat lämpligt sätt minst trettio dagar före mötets hållande.
(ändrades 25:e augusti 2021)

Extra årsstämma kan endast besluta i de ärenden som framgår av kallelsen. Vid extra årsstämma gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsstämma.

§ 11 Hembygdsgillets styrelse  

Mellan årsstämmorna är styrelsen Hembygdsgillets högsta beslutande organ.

Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och årsstämmans beslut.

Härutöver åligger det styrelsen

 • att fastställa delegationsordning avseende styrelsen.
 • att svara för att bokföring och medelsförvaltning är ordnad på ett betryggande sätt och att de föreskrifter som kan gälla för influtna medel iakttas.
 • att till Sveriges Hembygdsförbund och Upplands Fornminnes- och Hembygdsförbund lämna de uppgifter dessa begär.

Styrelsen skall förelägga ordinarie årsstämma förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår samt övriga förslag som är av betydelse för Hembygdsgillets verksamhet.

Styrelsen har sitt säte i Rasbo socken.

Styrelsen skall bestå av minst sju ordinarie ledamöter, nämligen ordförande och minst sex övriga ledamöter, vilka samtliga väljs av årsstämman. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Den eller de styrelseledamöter som förvägras ansvarsfrihet av årsstämman kan inte omväljas.

Styrelsen kan inom sig eller bland medlemmarna utse arbetsgrupper eller funktionärer att handlägga ärenden av olika slag som är av betydelse för Hembygdsgillets verksamhet.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per verksamhetsår. Konstituerande styrelsesammanträde hålls i anslutning till årsstämman. Sammanträden skall alltid hållas när hälften av styrelsens ledamöter så begär. Kallelse till sammanträde skall utgå senast två veckor i förväg.

Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst.

Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar

Hembygdsgillets firma tecknas av den eller de firmatecknare styrelsen därtill utser.

Av Hembygdsgillet tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och TV, som faller under tryckfrihetsförordningen är utgivaren ensam ansvarig för. Utgivaren utses av styrelsen.

§ 12 Räkenskaper och revision  

Hembygdsgillets räkenskaper förs per kalenderår.

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmötet två revisorer och en ersättare för dessa. Styrelsen skall senast den 1 april till revisorerna överlämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.

Revisorerna skall fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast den 1 maj till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framlägga vid Hembygdsgillets årsstämma.

§ 13 Förvärv och försäljning av fast och lös egendom  

Hembygdsgillet kan som juridisk person förvärva rättigheter, ikläda sig skyldigheter, köpa och sälja fastigheter, aktier, andelar och dylikt.

§ 14 Stadgeändring  

Ändring av dessa stadgar beslutas av Hembygdsgillets ordinarie årsstämma. Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

§ 15 Upplösning  

Beslut om upplösning av Hembygdsgillet kan fattas endast om styrelsen framlagt sådant förslag och detta förslag godkänts vid två på varandra följande årsstämmor, varav det ena skall vara en ordinarie årsstämma. Vid vardera årsstämman skall minst tre fjärdedelar av de röstberättigade tillstyrka förslaget. Kallelse till den senare årsstämman får inte ske förrän justerat protokoll från den första årsstämman föreligger.

Skulle Hembygdsgillet upplösas skall avgående styrelse

 • I första hand verka för att en stiftelse bildas med uppgift att fortsatt främja de ändamål Rasbo Hembygdsgille bildats för, varvid Hembygdsgillets materiella och finansiella tillgångar överförs till stiftelsen.
 • I andra hand ska Hembygdsgillets tillgångar överlämnas till det regionala hembygdsförbundet för förvaltning. Riksförbundet och det regionala hembygdsförbundet tar inget ansvar för skulder som inte täcks av föreningens egna tillgångar. Hembygdsgillets arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv eller annat arkiv så nära ursprungsorten som möjligt.

– – – – – – – – – – – –

Dessa stadgar är antagna på ordinarie årsstämmor den 12:e maj 2002 och den 18:e maj 2003.
25:e augusti 2021 har det gjorts ett tillägg för paragraf 9 och 10.